Statut Fundacji Sceny Lubelska 30/32

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA SCENY LUBELSKA 30/32, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Dariusza Kunowskiego i Piotra Herbicha, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Arturem Leonarskim w Kancelarii Notarialnej przy al. Jerzego Waszyngtona 24 lok. 7 w Warszawie, dnia 29 października 2014 roku, za numerem repertorium A Nr 4542/2014.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dziennik Ustaw nr 46/91 poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu.

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

§ 3

Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.

Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego.

 

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, biura, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

Fundacja może założyć biuro w celu usprawnienia pracy Fundacji. Wynagrodzenie pracowników biura Fundacji jest wypłacane ze środków Fundacji. Zadania i regulamin biura określa Zarząd.

Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Celami Fundacji są:

1) podejmowanie i wspieranie wszelkich form twórczości oraz jej prezentacji, a także edukacji, informacji i promocji w dziedzinie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2) podejmowanie i wspieranie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza edukacji artystycznej;

3) podejmowanie i wspieranie działań kulturalnych i artystycznych służących przeciwdziałaniu wszelkim rodzajom wykluczenia społecznego, w tym działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, osób pozostających bez pracy;

4) ułatwianie wzajemnego poznania i budowanie więzi między ludźmi różnych narodowości, pokoleń i obszarów kulturowych;

5) podejmowanie i wspieranie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

6) upowszechnianie wiedzy o polskiej kulturze, sztuce i historii, w tym zwłaszcza o kulturze i historii lokalnej, i gromadzenie służących temu materiałów;

7) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, w tym zwłaszcza tradycji lokalnych, oraz wspieranie rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

8) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

9) promowanie sztuki polskiej za granicą oraz wartościowych osiągnięć sztuki zagranicznej w Polsce;

10) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

11) podejmowanie i wspieranie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

12) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;

13) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele:

organizując przedstawienia, wystawy, festiwale, koncerty, projekcje, konferencje, imprezy masowe, odczyty oraz inne formy propagujące działalność Fundacji,

organizując konkursy w obszarze sztuki i edukacji,

produkując spektakle teatralne, dzieła filmowe i inne prezentacje artystyczne oraz wspierając ich produkcję,

organizując warsztaty twórcze i edukacyjne oraz fora dyskusyjne,

prowadząc działalność wydawniczą,

upowszechniając informacje o własnej działalności przez media tradycyjne i elektroniczne,

zakupując i gromadząc materiały służące jej celom statutowym,

współpracując z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami,

fundując stypendia badawcze i artystyczne.

Fundacja finansuje działania wymienione w ust. 1 powyżej oraz może finansowo wspierać działania innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Działalność pożytku publicznego, o której mowa wyżej, może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.

Wpływy z działalności odpłatnej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI

§ 7

Organami Fundacji są:

Zarząd Fundacji;

Rada Fundacji;

Zgromadzenie Fundatorów.

Skład pierwszego Zarządu i pierwszej Rady Fundacji ustalają Fundatorzy.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§ 8

Zgromadzenie Fundatorów powołuje członków Zarządu Fundacji i wskazuje spośród nich Prezesa Zarządu oraz może w każdej chwili odwołać członków Zarządu i Prezesa Zarządu bez podania przyczyny, z wyjątkiem niezatwierdzenia sprawozdania, w takim przypadku Zarząd zostaje odwołany przez Radę Fundacji.

Zgromadzenie Fundatorów akceptuje wszelkie zmiany w Statucie Fundacji wnioskowane przez Radę bądź Zarząd Fundacji.

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzję o likwidacji oraz połączeniu Fundacji.

Zgromadzenie Fundatorów zbiera się na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji bądź jednego z Fundatorów, nie rzadziej jednak niż raz na trzy lata, z chwilą upłynięcia kadencji Zarządu Fundacji.

Wszelkie decyzje Fundatorów podejmowane są jednomyślnie w drodze uchwały.

W razie śmierci jednego z Fundatorów lub powstałej u niego z innych przyczyn niemożności do dalszego zajmowania się sprawami Fundacji jego kompetencje przejmuje drugi Fundator.

W razie śmierci obu Fundatorów lub powstałej u nich z innych przyczyn niemożności do dalszego zajmowania się sprawami Fundacji ich kompetencje przejmuje Rada Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 9

Zarząd Fundacji składa się z 2–3 osób powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 niniejszego statutu.

Zarząd powoływany jest na trzyletnią wspólną kadencję.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem kadencji, z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu oraz po złożeniu pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów.

Spośród członków Zarządu Fundatorzy wybierają Prezesa Zarządu.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2 jego członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku braku zgodności co do treści uchwały Zarządu lub równej liczby głosów rozstrzygające jest stanowisko Prezesa Zarządu.

Funkcje członka i Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Członkostwo w Zarządzie ma charakter osobisty. Głosowanie przez pełnomocnika jest niedozwolone.

Członkiem i Prezesem Zarządu może być również Fundator.

§ 10

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd może wykonywać swoje zadania nieodpłatnie lub na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej, za wynagrodzeniem ustalonym przez Radę Fundacji i zależnym od płynności finansowej Fundacji.

Do zadań Zarządu należy:

realizowanie celów Fundacji określonych w Statucie;

realizowanie uchwał Rady Fundacji;

przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych planów finansowych;

ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania, wysokości wynagrodzeń i nagród dla pracowników oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;

występowanie do Zgromadzenia Fundatorów z wnioskami dotyczącymi zmian w Statucie Fundacji;

uchwalanie programów działania Fundacji;

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;

podejmowanie wszystkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Zarząd co roku, do dnia 15 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz najpóźniej do 30 kwietnia roczne sprawozdanie finansowe za rok poprzedni.

§ 11

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o spotkaniu do wszystkich członków Zarządu pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem.

Dopuszcza się, za zgodą wszystkich członków Zarządu, przeprowadzenie spotkania w krótszym terminie bądź powiadomienie o spotkaniu w inny sposób.

§ 12

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składają dwaj członkowie Zarządu lub Prezes Zarządu jednoosobowo.

 

 

RADA FUNDACJI

§ 13

Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

W skład Rady Fundacji wchodzi co najmniej dwóch członków.

Kadencja Rady Fundacji trwa pięć lat. Członkiem Rady można być więcej niż jedną kadencję.

Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Rady, pod warunkiem że Rada liczy więcej niż dwóch członków.

Członkostwo w Radzie ustaje z upływem kadencji, z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady oraz po złożeniu pisemnej rezygnacji na ręce Rady.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję honorowo.

W razie nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy lub innego ww. stosunku cywilnoprawnego z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu na czas trwania stosunku pracy lub innego ww. stosunku cywilnoprawnego.

Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeby, w związku z realizacją zadań Fundacji, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane przez głosowanie za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

§ 14

Do zadań Rady należy:

nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych;

podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu;

podpisywanie z członkami Zarządu umów o pracę lub cywilnoprawnych oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia;

badanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności, sprawozdań finansowych i planów finansowych przedstawianych przez Zarząd Fundacji;

ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;

występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

występowanie do Zgromadzenia Fundatorów z wnioskami dotyczącymi zmian w Statucie Fundacji;

wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;

przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 15

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 500,00 zł (pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 16

Dochodami Fundacji są:

subwencje, darowizny, spadki, zapisy;

dotacje budżetowe, samorządowe i inne;

dochody ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych;

dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;

dochody z operacji finansowych, dywidend i zysków z akcji i udziałów.

Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 18

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej Rady, Zarządu, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej Rady, Zarządu, pracowników Fundacji oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków jej Rady, Zarządu, pracowników Fundacji oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady, Zarządu, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenie z inną fundacja nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 21

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów w formie uchwały na wniosek Zarządu lub Rady.

Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona.

§ 22

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§ 23

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Statut został przyjęty dnia 20 listopada 2014 roku.

Podpisano:

Fundatorzy

_________________

Dariusz Kunowski

_________________

Piotr Herbich